Termeni și condiții

Politica de confidentialitate
și Politica de protecție a datelor cu caracter personal
a Fundației sf. Ioan Bosco conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016

Din 25 mai 2018 se aplică Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. De aceea, considerăm oportun să vă informăm cu privire la modul in care protejăm datele personale pe care ni le furnizați. Toate noutățile cu privire la punerea in aplicare a noilor prevederi legislative din domeniul protecției datelor cu caracter personal pot fi consultate mai jos.

1. Identitatea operatorului de date cu caracter personal

Fundația sf. Ioan Bosco este o persoană juridică romană, fără scop patrimonial, apolitică și neguvernamentală, având un scop umanitar și fondată pe principiile carității creștine. Scopul fundației este de a ajuta copiii și tinerii care au nevoie prin educație formală, non-formală și informală, prin asistență socială și morală, prin formare și calificare profesională având ca scop să devină cetățeni onești și buni creștini, țintind la un umanism integral.Pentru realizarea scopului propus, in programul educativ, umanitar și spiritual al Fundației se vor urma obiectivele succesive:organizarea de cursuri școlare și extrașcolare pentru copii și tineri;organizarea de centre recreative, culturale și spirituale pentru copii și tineri;acordarea de servicii sociale;consiliere psihologică și spirituală pentru copii, tineri și familii;organizarea de cursuri de calificare și recalificare profesională pentru tineri și adulți;exercitarea de activități specifice de învățământ preuniversitar și de formare profesională a adulților;consiliere profesională pentru adolescenți și tineri;colaborarea cu alte organizații asemănătoare din țară și străinătate;alte activități ce ar putea ajuta copiii și tinerii care întâmpină greutăți economice, sociale și morale;furnizarea de programe de formare continuă, de activități de dezvoltare profesională, de activități de perfecționare și de activități de specializare in domeniul educațional pentru formarea personalului didactic, didactic auxiliar și a cadrelor de conducere, îndrumare și control din sistemul de învățământ preuniversitar, universitar și postuniversitar.

2. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și in măsura in care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) Consimțământul

Prelucrarea este permisă dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru aceasta. Totodată, există obligația de a demonstra in orice moment că ai obținut un consimțământ valabil. In cazul in care se aplică art. 6 alin. (1) lit. (a) [persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice], in ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale in mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și in măsura in care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

b) Încheierea sau executarea unui contract

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

c) Îndeplinirea unei obligații legale

Prelucrarea este necesară in vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului.

d) Interesele vitale

Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

e) Interesul public

Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.

f) Interesul legitim

Prelucrarea este necesară in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului in care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizată este un copil.

3. Principiile care stau la baza colectării datelor cu caracter personal

Respectarea vieții privateLegalitate, echitate și transparență in prelucrarea datelorColectarea in scopuri determinateReducerea la minimum a datelor colectateExactitatea datelorStocarea într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate dateleIntegritate și confidențialitateResponsabilitate

4. Drepturile persoanelor vizate

dreptul de acces la date;dreptul la rectificarea datelor;dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): persoanele fizice pot cere ștergerea datelor personale dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimțământul acestora sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate inițial;dreptul la restricționarea prelucrării datelor;dreptul de a se opune prelucrării datelor;dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate au posibilitatea de a cere transferarea datelor la un alt operator de date sau de a primi datele personale care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului;dreptul la opoziție;dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează in mod similar într-o măsură semnificativă.dreptul de a retrage consimțământul in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;dreptul de a depune o plângere in fața unei autorități de supraveghere.

5. Obligațiile operatorului

a) in momentul colectării de date cu caracter personal, operatorul furnizează persoanei vizate informațiile următoare:identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;in cazul in care prelucrarea se face in temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor menționate la art. 46 sau 47 sau la art. 49 alin. (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispoziție.

b) operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate in conformitate cu art. 16, art. 17 alin. (1) și art. 18, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

c) operatorul pune in aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi in măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează in conformitate cu regulamentul.

d) operatorul pune in aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, in mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

e) in cazul in care prelucrarea urmează să fie realizată in numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea in aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute in prezentul regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

f) fiecare operator și, după caz, reprezentantul acestuia păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea lor.

g) operatorul și persoana imputernicită de operator și, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere in indeplinirea sarcinilor lor.

h) operatorul și persoana imputernicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate in vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător.

i) operatorul și persoana imputernicită de acesta iau măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decat la cererea operatorului, cu excepția cazului in care această obligație ii revine in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

j) in cazul in care are loc o incălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente in temeiul art. 55, fără intarzieri nejustificate și, dacă este posibil, in termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului in care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. In cazul in care notificarea nu are loc in termen de 72 de ore, aceasta este insoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere in cazul in care.

k) in cazul in care incălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără intarzieri nejustificate cu privire la această incălcare.

l) operatorul efectuează, inaintea prelucrării, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal.

m) operatorul consultă autoritatea de supraveghere inainte de prelucrare atunci cand evaluarea impactului asupra protecției datelor indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat in absența unor măsuri luate de operator pentru atenuarea riscului.

n) operatorul și persoana imputernicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor.

6. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal este permisă numai cu acordul persoanei vizate. Acordul se va obține la inceperea colectării, prelucrării sau utilizării datelor, trebuie exprimat in mod expres și voluntar, intr-o formă corespunzătoare circumstanțelor. De asemenea, persoanele vizate vor fi informate că iși pot retrage acordul in orice moment, fără vreun efect retroactiv.

Datele cu caracter personal pe care le furnizați Fundației sfântul Ioan Bosco sunt prelucrate in mod legal, echitabil și transparent, colectate in scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; sunt protejate impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.

Scopurile pentru care Fundația sfântul Ioan Bosco colectează anumite categorii de date cu caracter personal sunt menționate in nota de informare și obținere a consimțămantului, unde persoanele vizate sunt informate și cu privire la:prelucrarea datelor in vederea efectuării inscrierii la cursuri/activități/programe organizate de fundație și realizarea tuturor demersurilor necesare desfășurării in bune condiții a acestora;utilizarea datelor pentru a comunica pe durata cursurilor/activităților/programelor la care persoana vizată participă;stocarea datelor in vederea transmiterii de informații cu privire la activitățile prezente și viitoare ale Fundației sfântul Ioan Bosco.posibilitatea de a-și retrage consimțămantul in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțămantului inainte de retragerea acestuia.

Datele personale colectate sunt stocate conform prevederilor legale privind păstrarea arhivelor, și vor fi menținute in sistemele fundației cat timp este necesar pentru activitatea relevantă, dacă nu se solicită sau nu se permite de lege o perioadă de reținere mai lungă.

Fundația sfântul Ioan Bosco va asigura dreptul persoanelor vizate de a solicita și primi confirmarea privind ștergerea datelor lor cu caracter personal in orice moment după acordarea consimțămantului privind procesarea datelor cu caracter personal. Solicitarea se va transmite printr-o cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Fundației (str. Tazlăului, nr. 9, Bacău, Romania), sub forma unui e-mail semnat cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, la adresa: secretariat@donboscobc.ro, sau se va lua legătura direct cu responsabilul cu protecția datelor: Breahnă Adriana, telefon 0234582330. In absența unei astfel de solicitări, datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesară indeplinirii scopului pentru care au fost procesate.

7. Utilizarea site-urilor

Site-urile Fundației sfântul Ioan Bosco (donboscobc.ro, cursuribacau.ro) sunt site-uri de prezentare. In cadrul site-urilor există o secțiune special dedicată prezentării politicii de protecție a datelor cu caracter personal, secțiune prin intermediul căreia utilizatorii sunt informați cu privire la:identitatea operatorului de date cu caracter personal;temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal;principiile care stau la baza colectării datelor cu caracter personal;drepturile persoanelor vizate;obligațiile operatorului;colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal.

Site-urile Fundației sfântul Ioan Bosco pot conține link-uri către site-uri deținute și operate de terți. Aceste pagini de internet ale terților au propriile politici de confidențialitate și este de asemenea posibil să utilizeze cookies. Noi recomandăm să revizuiți aceste politici care vor guverna informațiile cu caracter personal pe care le transmiteți atunci cand vizitați aceste pagini de internet și care se pot colecta de asemenea prin cookies. Noi nu acceptăm nicio răspundere pentru asemenea pagini de internet ale terților și utilizarea de către dvs. a acestor pagini de internet se face pe propriul dvs. risc.

La fel ca majoritatea site-urilor, și site-urile Fundației sfântul Ioan Bosco folosesc cookie-uri. Termenul de cookie desemnează informații pe care un site web le păstrează pe hard disk-ul calculatorului referitor la opțiunile și particularitățile utilizatorului astfel incat, la o a doua vizitare a site-ului respectiv, particularitățile să fie incărcate automat. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare, precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor și reținerea preferințelor acestora.

Site-urile Fundației sfântul Ioan Bosco utilizează cookie-uri automatizate pentru setările browser-ului și plugin-uri, in scopul imbunătățirii serviciilor pe care le oferim. De asemenea, este utilizat serviciul Google Analytics, care ajută la monitorizarea traficului și Facebook Pixel. Prin intermediul acestor servicii sunt colectate următoarele categorii de date: număr de utilizatori și sesiuni, durata sesiunii, sistemul de operare și modelul aparatului de pe care se face accesarea, detalii cu privire la locație, etc. Daca nu doriți cookie-uri, toate browserele permit dezactivarea utilizării lor, precum și ștergerea celor existente. Secțiunea „Ajutor” a browserului dumneavoastră conține instrucțiuni cu privire la modul in care trebuie să procedați pentru a dezactiva/șterge cookie-urile.

8. Condiții privind plata cu cardul/online

Fundația sfântul Ioan Bosco acceptă plata cu cardul pe site-ul său (www.donboscobc.ro) sau de pe sit-urile de fundraising doar cu caracter de donație. Aceste fonduri vor fi utilizate doar pentru activitățile fundației sau ale proiectelor în scopul cărora aceste donații au fost făcute.

Nu există un prag minim sau maxim pentru donație, iar acesta va fi în RON.

Date de contact:
Fundația sfântul Ioan Bosco
str. Tazlăului nr. 9, Bacău
jud. Bacău – 600330
Tel.: 0234 582 330, secretariat@donboscobc.ro
IBAN: RO84RNCB0026030894820045
Cod SWIFT: BCRROBU
deschis la Banca Comercială Română.

Datele personale ale donatorilor (nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail) sunt informații confidențiale, pe care Fundația sfântul Ioan Bosco le colectează și utilizează cu maximă responsabilitate, prin crearea politicilor de protecție a datelor și prin implementarea acestor politici la nivelul întregii organizații.

Astfel, aceasta nu va solicita donatorilor decât informațiile necesare pentru:
– înregistrarea donației în documentele financiar-contabile ale organizației
– confirmarea încasărilor
– informările privind destinația sumelor donate
– alte posibilități de a sprijini activitatea organizației

Politica de anulare

Donațiile făcute pot fi anulate în termen de 30 de zile calendaristice.

Dacă se dorește anularea donației, trebuie făcută o cerere în acest sens la secretariatul fundației.

Donatorii pot de asemenea solicita adăugarea, corectarea sau ștergerea datelor personale, conform reglementărilor GDPR, pe care le găsiți mai sus, pe această pagină.